Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Jaarverslag 2009:

In 2009 heeft malawi.kom veel activiteiten ontplooid.
Het Programma Tools & Skills is nu officieel ondergebracht bij CHAM, de Christian Health Association of Malawi, waartoe begin 2009 een officieel contract is getekend. In totaal zijn in het kader van het Tools & Skills project 3 series workshops in de ziekenhuizen van zuid Malawi en de eerste serie in midden Malawi georganiseerd. Uitgebreide Surveys, onderzoeken naar mensen en middelen, zijn uitgevoerd in de district en missie ziekenhuizen van midden en noord Malawi, zoals dat in 2007 in zuid Malawi is gedaan. Op basis van de uitkomsten van die surveys kan een zinvol programma van workshops in de noordelijke delen van Malawi worden gemaakt. Aan het einde van 2009 is een begin gemaakt met een evaluatie van alle ziekenhuizen in zuid Malawi waar malawi.kom de afgelopen twee jaren actief is geweest. De resultaten van die evaluatie zullen medebepalend zijn voor het programma van workshops in midden en noord Malawi.
De Rotating Surgeons, Nederlandse chirurgen die onder de vlag van malawi.kom bij toerbeurt invallen in het grote opleidings ziekenhuis Queens in Blantyre, blijken onmisbaar te zijn voor de chirurgische basis opleiding van Malawiaanse co-assistenten en jonge assistenten. Met 4 zeer ervaren chirurgen hebben we het hele jaar kunnen invullen.
Door financiering van het afgelopen studiejaar van een medisch student uit Sierra Leone probeert malawi.kom  bij te dragen tot de opleiding van meer Afrikaanse artsen. 
Ook in 2009 is er veel aan medische materialen naar Malawi gestuurd en daar gedistribueerd. De slechte ervaringen met het sturen van alle aangeboden hulpgoederen hebben geleid tot een strenge selectie van wat zinvol wordt geacht, reden waarom de zendingen nu beperkter zijn. 
De organisatie van malawi.kom heeft zich dit jaar uitgebreid met een Raad van Advies. 
 
Tools & Skills
Het basisprincipe van T&S, niet alleen de skills onderwijzen, maar ook zorgen voor de noodzakelijke tools blijkt een garantie te zijn voor succes.
Nadat in 2008 in zuid Malawi workshops volgens deze formule zijn georganiseerd over skeletal traction, sutures & suturing en skingrafting zijn in 2009 de volgende onderwerpen aan bod gekomen.
POP (Plaster of Paris = gips) and bandagingFebruari 2009, in 13 ziekenhuizen in zuid Malawi.
Doel: het voorkomen van de vele complicaties van niet goed uitgevoerde gipsbehandelingen en het leren van een goede bandage techniek.
Sterk op de praktijk gerichte workshop die duidelijk in een behoefte voorzag. Adekwate gipsinstrumenten die in veel ziekenhuizen ontbraken konden waar nodig worden verstrekt dankzij de inbreng van een aantal Nederlandse ziekenhuizen.
Basic Trauma Life Support (BTLS)   April – Mei 2009, in 12 Ziekenhuizen in zuid Malawi.
Het doel van deze korte cursus was om de deelnemers te leren om potentieel lethale (dodelijke) complicaties  bij trauma patienten tijdig te onderkennen en te behandelen door het strikt volgen van een eenvoudig protocol. Een training met een aantal near-to-life praktijkvoorbeelden. En basale, zeer welkome tools voor elk ziekenhuis: bloeddrukmeters, nekkragen, pulsoximeters, Guedel airways en zuurstofmaskers.
Local Anesthesia in Surgery Oktober 2009, in 13 Ziekenhuizen in zuid Malawi.
Doel: de deelnemers vertrouwd te maken met het gebruiken van de weinig toegepaste plaatselijke verdoving bij chirurgische ingrepen. In alle gevallen waarin dat mogelijk is, is plaatselijke verdoving om verschillende redenen verre te prefereren boven algehele narcose.
Sutures and suturing   November 2009, in 11 ziekenhuizen in midden Malawi.
Doel: noodzakelijke kennis over hechtmaterialen overbrengen en basale hechttechnieken leren, alles teneinde wondcomplicaties zoals fascieruptuur en wondinfecties te voorkomen.

workshop hechten

Gemiddeld over alle workshops waren er 33 cursisten per ziekenhuis (1563 in totaal !) die allemaal een hooggewaardeerd Certificate of attendance kregen uitgereikt. Vermeldenswaard is dat zowel het theoretisch als het praktisch onderwijs voor het overgrote deel door Malawiaanse artsen en Clinical Officers is gegeven. Aan alle genoemde workshops heeft het Kennemer Gasthuis, Haarlem bijgedragen door het meesturen van medewerkers met relevante expertise, hulpmiddelen en materialen.

Ongeluk
Op 14 november 2008 werd Charles Boissevain, de mede oprichter van Malawi.kom en motor van de Stichting, slachtoffer van een ernstig auto ongeval in zuid Argentinie. Hij heeft het ongeluk overleefd, zij het met zwaar hersenletsel. Wij zullen zijn enorme inbreng, zijn brede visie en zijn leiding missen. Charles had ervoor gezorgd dat drie Malawianen aan malawi.kom verbonden zijn. Zij zullen uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de activiteiten van malawi.kom overnemen, voor een deel (Tools & Skills) onder de vlag van CHAM.

 

Programma 2010 / 2011
Datum Workshops Ziekenhuizen
Maart ‘10 woundcare, skingrafting, fysiotherapy Central Region
April '10 woundcare, skingrafting, fysiotherapy Northern Region
September ‘10 LAS (Local Anesthesia in Surgery) Central Region
Oktober '10 LAS (Local Anesthesia in Surgery) Northern Region
Februari '11 BLS (Basic Life Support) Central + Northern Region
Mei '11 Evaluation + handover Central + Northern Region

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: